4.การขอใบอนุญาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการสถานพยาบาล (เปิดคลินิกใหม่ ดูตรงดอกจันทร์ (*)

1. แนวทางการเปิดคลินิก (*)
2. ส.พ.1 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (*)
3. ส.พ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (*)
4. ส.พ.5 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (*)
5. ส.พ.6 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (*)
6. ส.พ.7ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (*)
7. ส.พ.10 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
8. ส.พ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
9. สพ.13 คําขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
10. ส.พ.14 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย
11. ส.พ.15 คําขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
12. ส.พ.16คําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
13. ส.พ.17หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล
14. ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
15. ส.พ.20คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
16. ส.พ.21คําขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
17. ส.พ.22 คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
18. ส.พ.23 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

19. แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (*)
– คลินิกกายภาพบำบัด
– คลินิกการแพทย์แผนไทย
– คลินิกเทคนิคการแพทย์
– คลินิกแผนไทยประยุกต์
– คลินิกเวชกรรม
– บันทึกการตรวจมาตรฐานทันตกรรม***
– บันทึกการตรวจมาตรฐานฯ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
– แบบแจ้งสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
– แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์
– แบบตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน
– แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค
– รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีไว้ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
20. แบบตรวจต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ครบ 10 ปี
– ใบรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาล
– โรงพยาบาลเฉพาะทาง
– โรงพยาบาลทั่วไป
– สพ.การผดุงครรภ์
– สพ.การแพทย์แผนไทย
– สพ.ทันตกรรมเฉพาะทาง
– สพ.ทันตกรรมทั่วไป
– สพ.ผู้ป่วยเรื้อรัง
– สพ.แผนไทยประยุกต์
– สพ.เวชกรรมเฉพาะทาง
– สพ.เวชกรรมทั่วไป

21. แจ้งเลิกเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
22. แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

สารบัญ

1.การวางแผนธุรกิจ (คลินิกเวชกรรม , คลินิกเวชกรรมความงาม , คลินิกเฉพาะทางเวชกรรม)

2.การหาทำเลที่เหมาะสม

3.วางแผนทางการเงิน

4.การขอใบอนุญาติ

5.กฎหมายที่น่าสนใจ

6.การตบแต่ง ออกแบบ ก่อสร้าง

7.การจัดซื้อ อุปกรณ์แพทย์ และ เวชภัณฑ์

8.ทีมงาน พนักงาน

9.เปิดคลินิกวันแรก (เย้)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *