รู้จักกับหมอมด

ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์
 • ที่ปรึกษาธุรกิจทันตกรม และ คลินิกเวชกรรม
 • วิทยากรบรรยาย การพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำหรับคลินิกทันตกรรม และ เวชกรรม
 • แอดมิน เพจ : ธุรกิจทันตกรรม (Link)
 • เวปไซด์ : dentalbusinessblog.com (Link)
 • งานเขียน : หนังสือการตลาดสำหรับธุรกิจทันตกรรม (Marketing for dental Business) (Link)
ประวัติย่อ

เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2523

การศึกษา

 • ปริญญาตรี                                        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท                                       ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน (อดีต-ปัจจุบัน)

 • ตำแหน่งทันตแพทย์             กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
 • อาจารย์พิเศษ                       ภาควิชาทันตกรรมประสม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Professional Service         บริษัท 3M (ESPE) ประเทศไทย
 • Consultant/Business develop   บริษัท Accord-Henryschien ประเทศไทย
 • อนุกรรมการทันตแพทยสภา คัดกรองและไกล่เกลี่ยคดีจรรยาบรรณ
 • นักเขียน                                           เพจและเวปไซด์ ธุรกิจทันตกรรม
 • ที่ปรึกษา / วิทยากรด้านการตลาด ธุรกิจทันตกรรม และ คลินิกเวชกรรม

ติดต่อ

Email : dent.upgrade@gmail.com

LINE ID : modzzz072